VLAN's configureren:

VLAN aanmaken:

interface vlan (VLAN nummer)
description (VLAN omschrijving)
exit

Interfaces toekennen aan een VLAN:

interface range (Begin Interface), (Eind Interface)
switchport mode access
switchport access vlan (VLAN nummer)


Of voor een enkele Interface:

interface (Interface)
switchport mode access
switchport access vlan (VLAN nummer)

Switches Koppelen:

Doe dit voor beide switches.

interface (Interface verbonden met Switch)
switchport mode trunk